Flag

An official website of the United States government

ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາການກວດກາເອກະສານເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ດ່ານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນມີນາ 18, 2022

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ – ວັນທີ 16-18 ເດືອນ ມີນາ 2022, ສະຖານທູດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເປັນເວລາ ສາມວັນ ໃນຫົວຂໍ້ ທັກສະວິຊາການໃນການກວດກາເອກະສານເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ຈາກບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ແລະ ພະນັກງານປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພກົມການບິນພົນລະເຮືອນ.

ງານຝຶກອົບຮົມໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອຽນ ນໍຣີສ, ຫົວຫນ້າພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ສົມພົນ ສີຍາວົງ, ຫົວຫນ້າພະແນກປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ແລະ ທ່ານ ພຸດທະນິກອນ ເຄນນະວົງ, ຫົວຫນ້າພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ.

ໃນໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ການສັງເກດ ແລະ ກວດກາ ເອກະສານທີ່ປອມແປງ, ການສັງເກດລັກສະນະຜູ້ແອບແຝງ, ບັນດາສັນຍານບົ່ງບອກເຖີງການຄ້າມະນຸດ ທີ່ອາດພົບເຫັນໄດ້ໃນບັນດາດ່ານສາກົນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຊາຍແດນ ໄດ້ເພີ່ມທັກສະຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພື່ອການຢັບຢັ້ງ ເອກະສານປອມແປງທີ່ອາດຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ອາດຊະຍາກອນຂ້າມຊາດ ແລະ ອົງການອາດຊະຍາກອນເຮັດຜິດກົດຫມາຍຂ້າມຊາດ.  ບັນດາທັກສະຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວອີກດ້ວຍ.

ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 500 ທ່ານ ໃນຊ່ວງເວລາ 10 ກວ່າປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຫົວຂໍ້ ທັກສະການກວດກາເອກກະສານເດີນທາງປອມແປງ, ການສັງເກດລັກສະນະຜູ້ແອບແຝງ, ການນໍາໃຊ້ຫຼັກຖານດີຈິຕອລ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການສືບສວນຄະດີອາຍາ, ແລະ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.  ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເປັນຢ່າງສູງໃນການສືບຕໍ່ ສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.