Flag

An official website of the United States government

ທຸລະກິດ

ພາບລວມ

ທ່ານສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ທີ່ຈະມາລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເຕີບໂຕໄວທາງດ້ານເສດຖະກິດ? ຂ້າພະເຈົ້າ ໃນນາມສ່ວນຕົວ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ ບັນດາປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮູ້ວ່າ ໃນຊ່ວງເວລານີ້ຖືເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຊອກຫາໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂອງສອງປະເທດໄດ້ສືບຕໍ່ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໃນປີ 2016 ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສັນຍາ ການຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານອັນໃຫມ່ໃນການຂະຫຍາຍຂົງເຂດທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ບູລິມາສິດອັນສຳຄັນຕໍ່ ກັບຄວາມສົມດຸນ, ເສລີ ແລະ ເປັນທຳ ທາງດ້ານການຄ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າໃນທົ່ວຂົງເຂດ ອາຊີປາຊີຟິກ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກການຄ້າໂລກ (WTO) ໃນປີ 2013, ເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ໃນປີ 2015 ແລະ ໃນປີ 2016 ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຂອບການຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ (TIFA) ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານອັນສຳຄັນສຳລັບສອງປະເທດໃນການເສີມຂະຫຍາຍການຮັດແໜັ້ນສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຖີງ 7-8 ເປີເຊັນ ຕໍ່ປີ. ບໍລິສັດຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງໄດ້ແຈ້ງພວກເຮົາໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າ ພວກທ່ານມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບນັກທຸລະກິດຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາຊອກຫາໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດໃນ ສປປລາວ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ນຳເອົາສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສູງ ເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາມີຊື່ສຽງ. ໃນຕະຫລາດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ຫລາຍທ່ານມັກຈະປະສົບກັບບັນຫາ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ບັນດາທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັນຕະຫຼາດໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນທີ່ນັບມື້ນັບເປີດກວ້າງສູ່ນັກທຸລະກິດ ຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຢັ້ນຢືນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ທີມງານຂອງພວກເຮົາພ້ອມ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະກອບທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານ ການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດ ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ການເຮັດທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ.

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຣີນາ ບິດເຕີ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ເບີໂທລະສັບ: +856-21-487-000

International Trade Administration logo