Flag

An official website of the United States government

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ

U.S. Citizens with emergencies, please call +856-21-487-600 or +1 301 985-8789 ext. 7600

Outside of Office Hours, contact: +856-21-487-000

Outside of Laos: +1 301 985-8789

ສະຖານທູດ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ບ້ານ​ສົມ​ຫວັງ​ໃຕ້
ຖະ​ໜົນ​ທ່າ​ເດືອ, ຫຼັກ9
ເມືອງ​ຫາກ​ຊາຍ​ຟອງ
ໂທ: (856) 21-48-7000