ໂຄງການAlumni Engagement Fund Innovation Fund (AEIF)

ລັດຖະບານສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຮັກສາສາຍພົວພັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາສິດເກົ່ານັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກປະເທດເອລິກາ. ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລິເລີ້ມໂຄງການ Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) ໃນປີ 2011. ໂຄງການດັ່ງກ່າວເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາສິດເກົ່າຈາກທຶນແລກປ່ຽນຕ່າງໆທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ສົ່ງບົດໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມເພື່ອຊິງເອົາທຶນຈຳນວນ $25,000 ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ:

  • ການສົ່ງເສີມບົດບາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
  • ສິດທິມະນຸດ ແລະ
  • ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການຈ້າງວຽກໄວຫນູ່ມ
  • ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ
  • ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການ Alumni Engagement Fund Innovation Fund (AEIF) ຈະເປີດຮັບບົດໂຄງການປີລະຄັ້ງ. ສຳຫລັບປີ 2016 ແມ່ນປິດຮັບສະຫມັກແລ້ວ. ສຳຫລັບປີ 2017 ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ພາຍຫລັງ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສະຫມັກ:

  • ຕ້ອງມີ ສິດເກົ່າຢູ່ໃນທີມ 4 ຄົນຂື້ນໄປ
  • ເຄີຍໄດ້ທຶນ Fulbright, Humphrey, IVLP, UGRAD, SUSI, YSEALI, ACCESS, SEAYLP, ACCESS
  • ສັນຊາດລາວ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ປະເທດລາວ
  • ບໍ່ຈຳກັດອາຍຸ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດສົ່ງອີເມວໄປທີ່ alumni_coordinator@state.gov ພ້ອມແຈ້ງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະ ປີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລື ຖ້າມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021-487298.