ໂຄງການທຶນ Humphrey Fellowship Program

ໂຄງການທຶນ Humphrey Fellowship Program  ເປັນໂຄງການ Fulbright ທີ່ໃຫ້ທຶນແກ່ນັກວິຊາການ ລະດັບກາງຫນຸ່ມທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳໄປສຶກສາແລະຄົ້ນຄວ້າ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນຳແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບ.