ສຶກສາທີ່ປະ​ເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

Group of students

ສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ

Image of EducationUSA Advising

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນສູນແນະນໍາການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍບໍ່ມີເສຍຄ່າທໍານຽມໃດໆ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ.

Image of EducationUSA Academy

ໂຄງການ EducationUSA Academy

ໂຄງການ EducationUSA Academy ແມ່ນໂຄງການຮຽນພາສາອັງກິດພາກລະດູຮ້ອນເປັນເວລາ 3 ຫາ 4ອາທິດ ສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫຼັກ…

Image of a female student studying

ທຶນການສຶກສາ

ຊອກຫາທຶນແລກປ່ຽນການສຶກສາ ແລະ ທຶນແລກປ່ຽນທາງດ້ານອາຊີບ

Image of professional men and women who are part of our team.

ສິກເກົ່າ

ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ International Exchange Alumni Community, ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊສຳລັບຜູ້ນຳໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໜ້າໃໝ່ເຊິ່ງພວກເຂົາເຄີຍໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານອາເມລິກາ

Image of student standing in front of a chalkboard with question marks written on the board

ການຮຽນການສອນພາສາອັງກິດ

ສອນ ແລະ ຮຽນພາສາອັງກິດແບບເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອາເມລິກາ ແລະ ສົນທະນາພາສາອັງກິດກັບຊຸມຊົນການສຶກສາທົ່ວໂລກ