Flag

An official website of the United States government

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ
4 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ແມ່ນສູນແນະນໍາການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍບໍ່ມີເສຍຄ່າທໍານຽມໃດໆ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງສະຖາບັນໃດໜຶ່ງ.

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນມີປື້ມການແນະນໍາກ່ຽວກັບການສຶກສາຈາກສະຖາບັນຕ່າງໆໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ນັກຮຽນຍັງສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນອກຈາກນີ້ ທາງສູນຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຕ່າງໆ ທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນຕ່າງໆ. ສູນປຶກສາການສຶກສາທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ແມ່ນມີປື້ມ ແລະ ຊີດີໃຫມ່ລ່າສຸດເພື່ອຊ່ວຍນັກຮຽນນັກສຶກສາກະກຽມສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ເຊັ່ນປື້ມສອບເສັງ TOEFL, GRE, GMAT, SAT ແລະ ອື່ນໆ. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ເປັນແບບກຸ່ມ ຫຼື ແບບບຸກຄົນ ໃນຮູບແບບອີເມວ, ໂທລະສັບ ຫຼື ນັດພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ.

ໂຄງການ EducationUSA Academy

ໂຄງການ EducationUSA Academy ແມ່ນໂຄງການຮຽນພາສາອັງກິດພາກລະດູຮ້ອນເປັນເວລາ 3 ຫາ 4ອາທິດ ສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດເປັນພາສາຫຼັກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 15 -17ປີ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 10ແຫ່ງ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ. ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດແບບເນັ້ນໜັກ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການສະໝັກເຂົ້າຮຽນໃນສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກນິກເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮໍ່າຮຽນໃນຂັ້ນມະຫະວິທະຍາໄລ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການການໃຊ້ຊີວິດນັກຮຽນໃນວິທະຍາເຂດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. ນອກຈາກນີ້ ຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາເຂດຕ່າງໆຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮຽນຢູ່. ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຕ່ລະແຫ່ງ ແມ່ນຜູ້ກໍານົດລະບົບການປະມວນຜົນລະດັບພາສາອັງກິດ, ການເຂົ້າສະໝັກຮຽນ ແລະ ການປິດຮັບສະໝັກນັກຮຽນ. ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຈະໄດ້ສະໝັກຮຽນກັບ ວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະ ການເດີນທາງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 4,000 – 6,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນແມ່ນລວມມີ ຄ່າຮຽນ, ປຶ້ມ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນຕ່າງໆ, ຫ້ອງພັກເຊົ່າ ແລະ ອາຫານ, ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງດ້ານວັດທະນາທໍາຕ່າງໆ (ລວມເຖິງການໄປຢ້ຽມຢາມວິທະຍາເຂດຕ່າງໆ), ແຕ່ບໍ່ລວມຄ່າປີ້ຍົນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມການຂໍວິຊາ.

ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ໄດ້ທີ່: http://www.edusaacademy.org/find-an-academy/

ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການການປຶກສາຢູ່ທີ່ສອງແຫ່ງ:

ສູນປຶກສາການສຶກສາທີສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາລາວ
ຖະໜົນ ບາໂຕໂລນີ, ບໍລິເວນທາດດໍາ
ຕັ້ງຢູ່ໃນ ສູນອາເມລິກາທີ່ທາດດໍາ, ສະຖານທູດອາເມລິກາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 487000 ຕໍ່ 7029/7263
ອີເມວ: lao_educationusa@state.gov
Facebook: EducationUSA Laos

ສູນອ່ານປື້ມລາວ-ອາເມລິກາ (ໂດຍຜ່ານການນັດພົບເທົ່ານັ້ນ)
ຫໍສະໝຸດແຂວງຫຼວງພະບາງ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 71 254813
ອີເມວ: lao_educationusa@state.gov