ຈັດຫາ-ຈັດຊື້ ແລະ ໂອກາດທາງດ້ານທຸລະກິດ

ຫ້ອງການບໍລິການ ທົ່ວໄປ

ສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກຳລັງຊອກຫາການເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້, ມີຄວາມພ້ອມດ້ວຍສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ການເງິນ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃນລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້. ກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕື່ມດັ່ງລຸ່ມນີ້, ການປະກາດເຊີນປະມູນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດ, ກະລຸນາເຂົ້າຕິດຕາມພາຍຫລັງ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຫ້ອງການບໍລິການ ທົ່ວໄປ/ ພະແນກ ຈັດຫາ-ຈັດຊື້.

ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ, ກິໂລແມັດທີ 9

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ອີເມວ: VientianeProcurement@state.gov

ພາລະຫນ້າທີ່ພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ແມ່ນຖືກຈັດຊື້ໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດຫມາຍໂດຍຮັບປະກັນວ່າລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ມີລາຄາທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄ່າສູງສຸດ.

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນໂອກາດນີ້ສາມາດເຮັດຕາມຄຳແນະນຳສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍການໄດ້. ຂອບເຂດເວລາແມ່ນມີກຳຫນົດ.

ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ ເວັບໄຊ້ ລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມກ່ຽວກັບປະກາດເຊີນປະມູນ

ຂໍຮຽນໃຫ້ຊາບວ່າ ບໍລິສັດທີ່ສົນໃຈແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນໃນລະບົບ (DUNS), ເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າໄປໄດ້ໃນ ເວັບໄຊ້: http://fedgov.dnb.com/webform. ບໍລິສັດທີ່ເປັນຜູ້ສະຫນອງອາດຈະຕ້ອງໃດ້ລົງຖະບຽນທຸລະກິດຢູ່ໃນລະບົບຂອງ (SAM) ທີ່ https://www.sam.gov/SAM .ຂໍ້ມູນການດຳເນີນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນນີ້ ສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໃດ້ here (PDF 240KB). ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມພ້ອມແມ່ນສາມາດລົງທະບຽນໃນລະບົບ (SAM) ກ່ອນການສົ່ງໃບສະເຫນີລາຄາ.