Flag

An official website of the United States government

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ

ຄົ້ນຫາວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບສະໝັກ

ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງລາຍການຕໍາແໜ່ງວຽກທີ່ຍັງວ່າງຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອສະໝັກຜ່ານທາງອອນລາຍ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.
ໃບສະໝັກທັງໝົດ ຕ້ອງສົ່ງຜ່ານເວັບໄຊ ERA ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ວິທີສະໝັກເພື່ອຮັບວິດີໂອຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເວລາລັດຖະການ
ວັນຈັນ – ວັນສຸກ, 08:00 – 17:00 ໂມງ, ຍົກເວັ້ນວັນພັກລັດຖະການ
ອີເມວ : VientianeHRHiring@state.gov
ໂທ: +856-21-487-000