ບົດລາຍງານທາງການ

ສຳລັບຂໍ້ມູນຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ Department of State ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບົດລາຍງານດ້ານສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາສາກົນ

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ

ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ