Flag

An official website of the United States government

ການບໍລິການໜັງສືຜ່ານແດນ
ລົງທະບຽນເຮັດ ຫຼື ຕໍ່ອາຍຸໜັງສືຜ່ານແດນອາເມລິກາ

ແຈ້ງການ

In Laos, all persons, including minors, seeking a U.S passport must appear in person at the Embassy to apply. All passport applications require appointments, with the exception of emergency passport applications.

ທ່ານແມ່ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ກໍາລັງຕ້ອງການໜັງສືຜ່ານແດນຫຼືບໍ່?

ກົດເຂົ້າໄປທີ່ “ແບບຟອມ” ເພື່ອຄົ້ນຫາແບບຟອມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ເລີ່ມຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມ ແລ້ວກົດສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຕ້ອງເລືອກນໍາໃຊ້ແບບຟອມໃດ ທ່ານສາມາດໃຊ້ “ການສະໝັກພັດສະປອດທີ່ມີການກະກຽມໃຫ້ທ່ານຢູ່ແລ້ວ” ເພື່ອນໍາພາທ່ານໄປສູ່ໜ້າແບບຟອມທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ໄລຍະເວລາຂອງການດຳເນີນເອກະສານແມ່ນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຈໍານວນຄໍາຮ້ອງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ. ຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງຈະເດີນທາງພາຍໃນ 2 ອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້, ກະລຸນາກົດເຂົ້າໄປທີ່ພາກສ່ວນ “ໜັງສືຜ່ານແດນສຸກເສີນ

ການບໍລິການໜັງສືຜ່ານແດນ ຈະປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ; ໃນວັນພັກລັດຖະການຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ