ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຂື້ນສອງເທົ່າໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ

President Obama speaks at the Cooperative Orthotic and Prosthetic Enterprise (COPE) in Vientiane on September 7, 2016.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຂື້ນເປັນສອງເທົ່າ ໃນວຽກງານ ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ຈາກ $15 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ

ເປັນ $30 ລ້ານໂດລາໃນປີຕໍ່ມາ. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຈຳນວນທັງໝົດ $90 ລ້ານໂດລາໃນໄລຍະສາມປີຕໍ່ຫນ້າ, ຈະສະຫນັບສະຫນູນໃນວຽກງານການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດໃນການຊອກຫາລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ການເກັບກູ້, ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ທ່ານ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຫັວງຢ່າງຢິງວ່າການຕັດສິນໃຈໃນການໃຫ້ທຶນຈະເປັນບາດກ້າວອັນສຳຄັນໃນວຽກງານຕໍ່ຫນ້າຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນຮ້າຍຂອງລະເບີດ, ການເກັບກູ້ລະເບີດ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສ້າງອານາຄົດທີ່ດີກວ່າໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວ. ໃນນາມປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ, ມັນແມ່ນພັນທະທາງດ້ານສິນທຳ ແລະ ມະນຸດສະທຳຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດນີ້”.

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄພອັນຕະລາຍ ຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ UXO. ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ ໃນການພັດທະນາວິທີການສໍາຫຼວດ ຄັ້ງທຳອິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການຊອກຄົ້ນຫາລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນວຽກງານການເກັບກູ້ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ.
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ), ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ, ອົງການອື່ນໆທີ່ປະຕິບັດວຽກງານມະນຸດສະທໍາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການເກັບກູ້ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນ

ແຕກ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນແລະທ້ອງຖິ່ນ ອື່ນໆ. ກອງທຶນຍັງຈະສະຫນອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ ຍັງມີຊີວິດ ຈາກອຸປະຕິເຫດ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດທີ່ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງໃນວຽກງານນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ເງິນທຶນນີ້ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຂອງ ສຸກສາລາ ແລະ ອາສາສະຫມັກບ້ານໃນບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ

ໃນການປູກຈິດສໍານຶກຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍ ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍແລະຜົນຮ້າຍຂອງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ທີ່ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານອົງຄະທຽມ-ເຄື່ອງຄໍ້າຊູ (COPE) ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນອງທຶນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອໃຫ້ຄົນພິການ, ລວມທັງຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ໄດ້ຮັບການບໍລິການຂາທຽມແລະການຟື້ນຟູ. ໃນຂະນະທີ່ ຢ້ຽມຢາມອົງການ COPE ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງ ສະມາຊິກຂອງຫນ່ວຍງານເກັບກູ້ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຍັງໄດ້ພົບກັບຜູ້ ທີ່ລອດຊີວິດ

ຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ແຕກ, ທ່ານ ທຸມມີ ສີລໍາພັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໂດຍລະເບີດໃນສະໃໝທີ່ເປັນເດັກຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. ທ່ານ ທຸມມີ ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ, ຊື່ງແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ.

ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ ປີ 1993 ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ $100 ລ້ານໂດລາ ໃນວຽກງານ ຕ່າງໆທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບ ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.