ຄວາມເປັນສ່ວນໂຕ

ພວກເຮົາບໍ່ເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບທ່ານ (personal information – PII) ເມື່ອທ່ານເຂົ້າ ເບິ່ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພວກເຮົາ. ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາ ມາດລະບຸ ເອກກະລັກສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ ທາງເວັບໄຊຂອງເຮົາເປັນການຍິນຍວມຂອງທ່ານ ແຕ່ຫາກທ່ານໃຫ້ ການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປໃຊ້ເພາະ ວັດຖຸປະສົງ ທີ່ໄດ້ ລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ການທີ່ບໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງ ໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້. ຫາກ ທ່ານເລືອກທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວກັບ ທ່ານຢູ່ທີ່ເວັບໄຊຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານວິທີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂຽນແບບຟອມທາງເວັບໄຊ ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ, ເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວໃນການດຳເນີນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ບໍລິການທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ ຫຼື ການຕອບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ. ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາ ອາດຈະໄດ້ຮັບ ຈາກ ທ່ານມີຄວາມລາກຫຼາຍນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.

ເຮົາເກັບລວບລວມຊື່ໂດເມນທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນການເຂົ້າອິນເຕີເນັດ (ເຊັ່ນ.Com ຫຼື.edu ເປັນຕົ້ນ) ຕະຫຼອດມື້ ແລະ ເວລາທີ່ ທ່ານເຂົ້າເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທີ່ຢູ່ອິນເຕີເນັດຂອງເວັບໄຊ (ເຊັ່ນໂປແກມຄົ້ນຫາ ຫຼື ຫນ້າທີ່ໄດ້ ເຂົ້າເຖິງກ່ອນຫນ້ານີ້) ທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເພື່ອເຂົ້າມາທີ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລອບລວມເພື່ອນັບ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມຫນ້າຕ່າງໆ ທີ່ ເວັບໄຊຂອງເຮົາ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພັດທະນາເວັບໄຊຂອງເຮົາໃຫ້ມີ ປະ ໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນສຳລັບພູ້ເຂົ້າ ຢ້ຽມຊົມເຊັ່ນທ່ານ.

ຫາກທ່ານສົ່ງອິເມວຫາພວກເຮົາ

ທ່ານອາດຈະເລືອກໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບເຮົາເຊັ່ນ ໃນອິເມວທີ່ມີການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມ ເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ ໃນການປັບປຸງບໍລິການຂອງເຮົາ ຫຼື ໃນການດຳເນີນຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ບາງເທື່ອເຮົາໄດ້ສົ່ງ ອີເມວຂອງທ່ານຕໍ່ໄປຍັງໜ່ວຍງານ ລັດຖະການອື່ນໆ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອ ທ່ານໄດ້ດີກວ່າພວກເຮົາ. ນອກເໜືອຈາກນັ້ນການສຶບ ສວນດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນອິເມວຂອງທ່ານກັບອົງກອນພາຍນອກໄດໆ.

ລິ້ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປເວັບໄຊຜາຍນອກ

ເວັບໄຊຂອງເຮົາໄດ້ມີການລິ້ງຫຼາຍອັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລີກາ, ສະຖານທູດ, ອົງກອນພາຄີ ແລະ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາອົງກອນເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດ ອື່ນໆ. ເມື່ອທ່ານຕິດຕາມລິ້ງທີ່ນຳທ່ານ ໄປຫາ ເວັບໄຊອື່ນ, ທ່ານ ຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາອິກຕໍ່ໄປ ແລະ ຈະຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົ ນຂອງເວັບໄຊໃໝ່.

ທຸກໆຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດກໍ່ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ເຖິງຢ່າງໄດກໍຕາມ, ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດ ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ. ສຳລັບເອກກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ເວບໄຊນີ້ ສະຖານທູດ ຫຼືພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາບໍ່ໄດ້ ເຮັດການຮັບປະກັນໄດໆ ຫຼື ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແດງຊັດເຈນ ຫຼື ລວມທັງການ ຄວາມສາມາດທີ່ຊື້ຂາຍໄດ້ ແລະ ຄວາມເໜາະ ສົມສຳລັບວັດຖຸປະສົງນີ້ກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ໄດ້ຈາກເວັບໄຊນີ້. ນອກຈາກນີ້, ທາງສະຖານທູດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໄດໆ ທາງດ້ານ ກົດໝາຍສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຫຼື ຂະບວນການໄດໆ ທີ່ເປີດເຜີຍ ນະທີ່ນີ້ ແລະ ສະຖານທູດ ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ຫຼື ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ບະເມີດສິທິສ່ວນບຸກຄົນ.

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການຂອງເຮົາແມ່ນທົ່ວເຖິງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ, ກະຊວງການ ຕ່າງ ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາໃຊ້ແບບສຳຫຼວດອອນລາຍຂອງ ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) ເປັນຫຼັກເປັນປະຈຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນປ້ອນ ກັບດ້ານຄວາມພໍໃຈຂອງທ່ານຕໍ່ເວັບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ. ແບບສຳຫຼວດນີ້ຈະບໍ່ເກັບຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄຳເຊື້ອເຊີນເຮັດແບບສຳຫຼວດຈະສຸ່ມຂຶ້ນມາ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງ ແຕ່ ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງກໍມີສິດທີ່ຈະເລືອກ ທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດກໍໄດ້ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກເວັບໄຊຂອງສະຖານທູດ ຈະມີ ແບບສຳຫຼວດ. ຫາກທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດແບບສຳຫລວດ, ທ່ານກໍສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນເວັບໄຊໄດ້ຄື ກັບຄົນເຮັດແບບສຳຫຼວດ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ສາມາດອ່ານລາຍງານແບບສຳຫຼວດໄດ້ແມ່ນ ຜູ້ຈັດການເວັບໄຊ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບ ແຕ່ງຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງນຳຂໍ້ມູນນີ້ໄປປະຕິບັດງານໃນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ. ສຳລັບຈຸດປະສົງບາງຢ່າງຊຶ່ງຈະມີ ຄໍາ ອະທິບາຍເມື່ອມີການໂພດແບບສຳຫຼວດເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບລວບລວມເພື່ອການຄົ້ນຫາຕິດຕາມ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ (Cookies)

ຄຸກກີ້ຄືຟາຍ ເອກະສານ (Text File) ທີ່ເວັບໄຊຖ່າຍໂອນເຂົ້າຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຄອມຈື່ຂໍ້ມູນ ບາງສ່ວນກ່ຽວກັບ ຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານຕໍ່ເຂົ້າອິນເຕີເນັດ. ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນຟາຍຄຸກກີ້ ກັບເວັບໄຊ ທີ່ໃຫ້ຟາຍຄຸກກີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເວັບໄຊອື່ນບໍ່ສາມາດຂໍຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ຟາຍຄຸກກີ້ມີ 2 ປະເພດຄື:

  • ຊົ່ວຄາວ: ຄຸກກີ້ຊົ່ວຄາວຈະຢູ່ດົນເທົ່າກັບໂປແກັມເວັບໄຊ ຂອງທ່ານທີ່ເປີດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານປິດ ໂປແກັມເວັບໄຊ, ຟາຍຄຸກກີ້ຈະຖືກລຶບຖິິ້ມ. ເວັບໄຊຕ່າງໆອາດໃຊ້ຟາຍຄຸກກີ້ຊົ່ວຄາວເພື່ອທາງເທັກນິກເຊັ່ນ: ຊ່ວຍ ໃຫ້ທ່ອງເວັບໄຊໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ຫຼື ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບແຕ່ງຄ່າ ຕັ້ງຕາມຄວາມພຶງພໍໃຈຂອງທ່ານ ໃນການປະຕິສຳພັນ ກັບເວັບໄຊນັ້ນ.
  • ຖາວອນ: ຄຸກກີ້ຖາວອນຈະຖືກເກັບໄວ້ທີ່ຮາດດາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອລະບຸວ່າຜູ້ໃຊ້ຄົນໃດເປັນຜູ້ໃຊ້ເກົ່າທີ່ກັບ ມາໃຊ້ເວັບໄຊ ແລະ ເພື່ອຫ້າມໃຫ້ຄຳເຊີນເຮັດແບບສຳຫຼວດຂອງ ForeSee ຂຶ້ນອີກສຳລັບ ຜູ້ເຂົ້າມາເວັບໄຊ ທີ່ເຄີຍມາແລ້ວ

ເຊື່່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊທາງນອກ

ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ ກັບບັນດາເວັບໄຊຂອງອົງກອນ ຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ສະຖານທູດ,

ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນທັງຢູ່ໃນ ສະຫະລັດອະເມຣິກາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. ໃນເວລາທີ່ ທ່ານປະຕິບັດຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາເວັບໄຊອື່ນ, ທ່ານຈະບໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ ແລະ ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເວັບໄຊໃຫມ່ນັ້ນ.

ພວກເຮົາພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາບໍ່ ສາມາດຮັບ ປະກັນໄດ້ວ່າຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ. ສຳລັບເອກະສານແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ນີ້, ສະຖານທູດຫຼືພະນັກງານ ຫຼືຜູ້ຮັບຈ້າງ ຂອງສະຖານທູດ ບໍ່ຮັບປະກັນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຈ້ງຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼື ການກ່າວເປັນລັກສະນະກຳກວມ, ລວມທັງການຮັບປະກັນ ການຊື້ຂາຍ ຂອງສິນຄ້າແລະຄວາມເໝາະສົມ ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດຫນຶ່ງກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ມີຢູ່ຈາກເວັບໄຊນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງສະຖານທູດ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃດໆໝົດ ທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ຫຼືຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼື ລະບົບຕ່າງໆ ທີ່ເປີດເຜີຍນະທີ່ນີ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຂອງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ ດັ່ງກ່າວ, ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼືລະບົບດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະບໍ່ລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ.

ສໍາລັບຄວາມປອດໄພໃນເວັບໄຊແລະການຮັບປະກັນວ່າການບໍລິການນີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ທຸກທ່ານ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາໂຄງການຊອບແວ ທີ່ຕິດຕາມ ກວດກາການຈະລາຈອນ ເພື່ອຊອກ ຄົ້ນຫາ ເຄືອຂ່າຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນການອັບໂຫລດ ຫລື ການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ຫ້າມອັບ ໂຫລດຫລືປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບໍລິການນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ອາດຈະມີການລົງໂທດພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍການສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄ.ສ.1986. ນອກຈາກນີ້ ຂໍ້ມູນອາດ ຈະໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ ເພື່ອການສອບສວນ ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. ນອກຈາກຈຸດປະສົງຂ້າງເທິງນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມພະຍາ ຍາມອື່ນໆທີ່ຈະ ລະບຸຜູ້ນຳໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນຫຼືພຶດຕິກຳ ການນໍາໃຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫ້າມອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ / ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບເວັບໄຊເຫລົ່ານີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ຖືກດໍາເນີນຄະດີ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີແລະການລະເມີດກົດຫມາຍ ຂອງປີ 1986 ແລະ Title 18 U.S.C. Sec.1001 ແລະ 1030.