Flag

An official website of the United States government

ວີຊ​າ​ກັບຄືນທີ່ຢູ່ອາໄສ
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ

ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນ (ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນຖືກກົດຫມາຍ ຫຼື LPR) ຫຼື ຜູ້ອາໄສຢູ່ຖາວອນທີ່ມີເງື່່ອນໄຂ (CR) ທີ່ເປັນຜູ້ຢູ່ນອກດິນແດນສະຫະລັດອາເມຣິກາຫລາຍກ່ວາຫນຶ່ງປີ, ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດເດີນທາງກັບຄືນ (Re-Entery Permit) ໝົດອາຍຸ, ຈະຕ້ອງມີວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນໃຫມ່ ເພື່ອຈະເຂົ້າສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຂໍອາໄສຢູ່ຖາວອນຄືນໃໝ່. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວີຊາກັບຄືນທີ່ຢູ່ອາໄສ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ usvisas.state.gov