ກອງປະຊຸມເສວະນາ ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຄັ້ງທີ 2 ກະຕຸ້ນການຮ່ວມມືເພື່ອພະລັງງານທີ່ສະອາດໃນອະນາຄົດ