ການຫາລືທະວິພາຄີ ຄັ້ງທີ່ 8 ລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ