ນັກກົດໝາຍລາວຈຳນວນໜຶ່ງສຳເລັດຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດດ້ານກົດໝາຍການຄ້າ