ບັນດາທຸລະກິດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊອກຫາໂອກາດດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ