ຜູ້ປະກອບການໄວໜຸ່ມຈາກອາຊຽນພົບປະເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ