ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການ ໃນ ສປປ ລາວ