ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນສ້າງຊ່ຽວຊານຂະ ແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ