ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸປະກອນໃຫ້ ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ ຂອງ ສປປ ລາວ