ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານເລືອດປອດໄພ ແກ່ອົງການກາແດງລາວ