ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດ ການພັດທະນາລະບົບຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ພາກ