ສະຫະລັດອາເມລິກາສົ່ງເສີມການສຶກສາໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ