ສະຫະລັດອາເມລິກາຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ