ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບມຸ້ງຈຳນວນ 120000 ດາງເພື່ອປ້ອງກັນມາເລເລຍ