ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບອຸປະກອນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ