ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະແດງຄວາມຍິນດີນຳ ສປປລາວ ໃນການລົບລ້າງພະຍາດຕາສານ