ສະຫະລັດອາເມລິກາ ສົ່ງເສີມໂຄງການປ້ອງກັນພະຍາດ ໃນ ສປປ ລາວ