ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົງການອານາໄມໂລກ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ