ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ມອບໂຮງໜໍໃໝ່ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ສຸກສາລາຫລັງໃໝ່ຢູ່ແຂວງເຊກອງ