ສ.ອາເມຣິກາ ປະກາດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນ $3 ລ້ານໂດລາ ຂອງ(CDC) ເພື່ອໂຕ້​ຕອບCOVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ