ສ.ອາເມລິກາ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ