ສ.ອາເມລິກາ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຈັດຊື້ອຸປະກອນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອຕອບໂຕ້ ພະຍາດໂຄວິດ