ສ.ອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນກົດໝາຍລາວຜ່ານໂທລະສັບມືຖ