ສ. ອາເມລິກາ ເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອເກືອບ 2 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ 
ເພື່ອຮັບມືກັບ ໂຄວິດ-19.