ສ.ອາເມລິກາ ໄດ້ມອບເງິນຈໍານວນ 500,000 $ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການ