ອະດີດນັກສຶກສາລາວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທຶນແລກປ່ຽນທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາກັບວຽກງານການພັດທະນາຊຸມຊົນ