ອົງການ USAID ມອບປຶ້ມຄູ່ມື ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ