ອົງການ USAID ສະໜັບສະໜຸນຜູ້ປະກອບການເພດຍິງໃນໂຂງເຂດວຽກງານຜ້າໄໝໃນລາວ