ະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສປປ ລາວ ຮ່ວມມືກັນກະກຽມຄວາມພ້ອມຕ້ານໄພທຳມະຊາດ