ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບປະກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ແຜນຍຸດທະສາດອິນໂດ-ປາຊີຟ