ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ລົງພື້ນຖານຮ່ວມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນແຂວງອັດຕະປື