ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ລົງຢ້ຽມຢາມ ສາມແຂວງພາກໃຕ້