Flag

An official website of the United States government

ທຶນ South East Asia Youth Leadership Program (SEAYLP)
1 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ

ທຶນ South East Asia Youth Leadership Program SEAYLP ແມ່ນທຶນທີ່ນຳເອົານັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແລະ ຜູ້ໃຫຍ່(ຜູ້ນຳພາ)ຈາກບັນດາສິບປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອໄປທັດສະນະແລກປ່ຽນທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນເວລາສາມອາທິດ ໂຄງການນີ້ແມ່ນເລັງໃສ່ ດ້ານການສຶກສາພົນລະເມືອງ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ, ແລະ ວຽກງານອາສາສະຫມັກເພື່ອກະກຽມເຂົາເຈົ້າໃນການດໍາເນີນໂຄງການໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.