Flag

An official website of the United States government

ທຶນ The Study of the U.S. Institutes (SUSI)
5 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ

ທຶນ The Study of the U.S. Institutes (SUSI) ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແມ່ນໂຄງການທາງວິຊາການແບບເລັ່ງລັດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມເປັນຜູ້ນໍາລະດັບປະລິນຍາຕີ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາພ້ອມດດຽວກັນນັ້ນກໍ່ປັບປຸງຄວາມສາມາດຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

SUSI PROGRAMS