Flag

An official website of the United States government

ສະຫະລັດອາເມລິກາເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຈຳນວນ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
2 ບົດອ່ານໜຶ່ງນາທີ
ເດືອນພຶດສະພາ 11, 2015

Daniel A. Clune, U.S. Ambassador to the Lao PDR and Phoukhieo Chanthasomboune, Director of the National Regulatory Authority shake hands at the announcement of increased US funding to the UXO sector.
Daniel A. Clune, U.S. Ambassador to the Lao PDR and Phoukhieo Chanthasomboune, Director of the National Regulatory Authority shake hands at the announcement of increased US funding to the UXO sector.

 

ສະຫະລັດອາເມລິກາເພີ່ມຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ພັນທະຄວາມຕັ້ງໃຈຕໍ່ກັບຂົງເຂດວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ໃນລາວ ໂດຍການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນເປັນ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີນີ້. ທ່ານ Daniel A. Clune ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ໄດ້ເຮັດການປະກາດການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ທີ່ຫ້ອງການ ຄຊກລ.

ທ່ານ ທູດ Clune ແລະ ທ່ານ ພູຂຽວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນສັນຍາ MOU ສະບັບໃໝ່ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກປະຈຳລາວ (MAG), ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງອອກຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຍ້ອນມີການຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກຫຼາຍໆປະເທດ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກງານຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກປະມານ 300 ຄົນ/ປີ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງໜ້ອຍກວ່າ 50 ຄົນ/ປີ ໃນສອງປີຜ່ານມາ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານທູດ Clune ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີພາລະທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກ ໃນເມື່ອຍັງມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍຢູ່”

ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບລາວໃນປີ 1993 ໂດຍການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

ໃນປີ 1996, ລັດຖະບານອາເມລິກາ ໄດ້ຂະຫຍາຍແຜນງານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອກວມເອົາວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1993, ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 83 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລາວ. ກ່ອນໜ້າການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນປີນີ້, ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີໃນປີ 2012 ແລະ 2013, ແລະ ຈຳນວນ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014.

ຄືດັ່ງຊຸມປີຜ່ານມາ, ທຶນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຮ່ວມມືກັບ ຫ້ອງການ ຄຊກລ, ອົງການ UXO-Lao, ການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເພື່ອມະນຸດສະທຳອື່ນໆ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກໍຄືບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຍັງຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຳຫຼວດຫຼັກຖານຕົວຈິງ. ເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາສຳລັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຈະສຸມໃສ່ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກລະເບີດລູກວ່ານ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈະແມ່ນການໃຫ້ການບໍລິການໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ກໍຄືການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ທີ່ເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງສາທາ ແລະ ອາສາສະໝັກບ້ານທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ. ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໄດ້ ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເດັກນ້ອຍ ຕໍ່ກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.