ສະຫະລັດອາເມລິກາສະໜັບສະໜູນໂຄງການໂພຊະນາການໂຮງຮຽນ ໄລຍະຫ້າປີ ຊຸດໃໝ່ ໃນ ສປປລາວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ – ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2018, ທ່ານ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ທ່ານ ບົວລານ ສິລິປັນຍາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ທ່ານ ນາງຊາຣາ ກອກດອນ-ກິບຊັນ, ຜູ້ອຳນວຍການ ທັງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (WFP) ໄດ້ເປີດກິດຈະກໍາໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນໄລຍະໃໝ່ເປັນເວລາ 5 ປີ ຂອງ ອົງການ (WFP) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.   ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເພື່ອສຶບຕໍ່ຜົນສຳເລັດໃນໄລະຍະ 9ປີ ທີ່ພ່ານມາ ໂດຍການສະໜອງທຶນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນການມອບຄາບອາຫານທ່ຽງໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກສຶກສາຈຳນວນ 140,000 ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮຽຮຽນ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ກິດຈະກຳໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການສາກົນດ້ານການສະບຽງອາຫານເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ໂພສະນາການແກ່ເດັກ (McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program) ເຊິ່ງສະໜອງທຶນ ແລະ ສິນຄ້າດ້ານກະສິກໍາ  ເປັນຈຳນວນ 27.4 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໂຄງການອາຫານໂລກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໃນໄລຍະໃໝ່ເວລາ 5ປີ ຢູ່ພາຍໃນ 7 ແຂວງ ລວມທັງ ແຂວງ ຜົງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື. ທຶນເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນສະໜອງຄາບອາຫານທີ່ປະໂຫຍດ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາດ້ານການຮຽນຮູ້ໜັງສື,  ດ້ານໂພຊະນາການ ສຳລັບເດັກນ້ອຍນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ໃນເວລາດຽວກັນບັນດາຊາວກະເສດຕະກອນ​ໃນທ້ອງຖີ່ນຍັງຈະໄດ້ຜົນຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໂດຍກົງເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງການສຶກສາຂອງນ້ອງນັກຮຽນໃນຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າອິກດ້ວຍ.

ທ່ານທູດ ຣີນາ ບິດເຕີ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການອາຫານໂລກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປີດ ໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ສຳຄັນ ໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານໄດ້ກ່າວອິກວ່າ: ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ສຳຄັນເທົ່າກັບ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເດັກເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ຈະມີ ຈຳນວນເດັກນ້ອຍຫຼາຍຂື້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນທັກສະໃໝ່ເພື່ອພວກເຂົາຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອະນາຄົດ.

ໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນໃນສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລົງທະບຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນ, ການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນະການ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມາຮຽນເພີ້ມຂື້ນແລະສາມາດສຸມໃສ່ການຮ່ຳຮຽນແລະ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຮຽນ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໂຄງການອາຫານໂລກ, ກະຊວງສຶກສາແລະກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,​ ໂຄງການອາຫານໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ໄດ້ຊ່ວຍຂະຫຍາຍການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ,ໂດຍສະເພາະຜູ້ຍິງ, ເພື່ອໃຫ້ເພີ້ມການຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜົນຜະລິດໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ,​ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ກິນອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໃໝ່ສົດໃນທຸກໆມື້.

ໂຄງການນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມດ້ານການສຶກສາທີ່ສົມບູນແບບ, ການເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສຶກສາແລະກິລາແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ, ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ, ແລະ ການຮູ້ຫນັງສື. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2006, ການບໍລິຈາກຂອງກະຊວງກະສິກໍາສະຫະລັດໂດຍຜ່ານໂຄງການ McGovern-Dole ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າອາຫານໂພຊະນາການຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການບໍລິການໃນທຸກໆປີເຂົ້າໂຮງຮຽນ 145.000 ຄົນໃນໂຮງຮຽນໃນ 30 ເມືອງໃນ 7 ແຂວງ. ໂຄງການ ອາຫານໂລກ ໃຫມ່ນີ້, ລວມທັງອີກໂຄງການຫນຶ່ງທີ່ໂຄງການອາຫານໂລກກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແລະ ໂຄງການອາຫານໃຫ້ໂຮງຮຽນທີ່ດໍາເນີນໂດຍ ອົງການບັນເທົາທຸກ, ໂຄງການທັງຫມົດແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ແລະ ໄດ້ຮວມກັນເຂົ້າເປັນໜື່ງດຽວ ເພື່ອເປັນຕົວແທນຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເຮືອນຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.