ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກິລາບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນໃນ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2017, ທ່ານ ນ. ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານການແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນ. ງານການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID).

ທ່ານ ທ່ານ ນ. ຣີນາ ບິດເຕີ ກ່າວວ່າ: ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສະໜັບສະໜຸນການເຊື່ອມສານວຽກງານຄົນພິການຢູ່ໃນສັງຄົມ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນບັນດາອຸປະສັກຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເດີ່ນກິລາໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນ ເຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ທີມນັກກິລາບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນຈາກ ແຂວງຈຳປາສັກ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຊຽງຂວາງ ພ້ອມທັງ ທີມນັກກິລາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອແຂ່ງຂັນກັນ. ການແຂ່ງຂັນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ “ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກິລາຄົນພິການໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທີມກິລາບານບ້ວງລໍ້ເລື່ອນຢູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ”, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ, ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດຳລົງຊີວີດຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນສັງຄົມຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນ 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ ອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂຄງການ TEAM ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2014. ໂດຍໂຄງການໄດ້ມອບທຶນຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງຖ້ອງທິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໃນ 4 ຂອບເຂດ ຄື: ຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການໃຫ້ແພດປິ່ນປົວຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ., ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈັດສົ່ງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນອຸປະກອນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການປິ່ນປົວທາງການແພດ ແລະ ການບໍລິການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ. ເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ້ມີອິດສະລະພາບ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຮູບແບບຂອງການດຳລົງຊີວິດຢ່າງເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ.